شرکت آوا

شرکت آوا بر این باور است ( افزایش رضایت مشتریان، انجام به موقع کار، افزایش کیفیت کار  و گاهی پرسنل و بهبود مستمر ) هدف اساسی و حتی آرمانی شرکت است.
لذا برای تحقق این مهم، بهبود فراگیر با هدف بهینه سازی کلیه فرآیندها را به مثابه کار پایه فعالیتهای تاسیساتی خود برگزیده است .
لذا مدیریت شرکت همه کارکنان گرامی را به اجرای بی کم و کاست این خط مشی کیفی فرا می‌خواند و بر این آرزوست که بتواند انجام فعالیتهای شرکت را همواره با افتخار ملی، عشق به کار و امید به پیشرفت و آرمانهای بزرگ درآمیزد.

ساعت کار شرکت

شبانه روزی و بدونه تعطیلی

مناطق تحت پوشش

سراسر مناطق 22 گانه تهران